• Provozní doba Po - Pá 6.00 - 22.00
 • Čistící stanice Orebitská 99,
  280 02 Kolín
 1. ECD

ECD

ECD

Jednotný evropský atest o vyčištění (dále jen ECD) byl vyvinutý EFTCO ve spolupráci s ECTA a CEFIC, za účelem splnění potřeb čistících stanic, dopravních společností a chemických firem. Vlastnictví a autorská práva má v držení EFTCO. Používáníjednotného ECD má důležité výhody pro všechny zúčastněné strany:

 • fakt že, údaje jsou vždy na stejném místě dokumentu usnadňuje orientaci expedientům, řidičům atd.;
 • použitíjedinečného číslovacího systému zabraňuje falšování dokumentů o čištění
 • používání číselných čistících kódů povede každého k snadné identifikaci a pochopení jakých operací bylo použito při čištění. V současné době jsou kódy čištění v 6 jazycích (E,F,D,NL,I,E) - (aktualizováno verzí 16). To umožňuje snadný překlad informací pro všechny uživatele ECD.

Národní asociace čistících stanic jsou odpovědné, na národní úrovni za překlad, tisk a distribuci ECD, přidělení a dozorování jedinečného číslování ECD, v plném souladu prezentovaném v této direktivě a odsouhlaseném formátu. Jen čistící stanice, které jsou certifikované SQAS, může být povoleno Národním svazem/asociací vydávat ECD.

Požadavky na ECD

 • měl by se skládat minimálně ze tří různobarevných kopií. Následné pozadí barev by mělo být použito pro rozdílné účastníky
 • bílá kopie (originál): pro další místo nakládky
 • žlutá kopie: pro řidiče
 • modrá kopie: pro čistící stanici
 • zelená kopie: pro zákazníka/dopravní společnost k odeslání s fakturou (nepovinný)
 • velikost ECD by měla být A4 (na výšku)
 • předtištěné záhlaví by mělo být vytištěno v modré barvě v národním jazyce a angličtině
 • ECD by měl být technicky chráněn proti falšování tiskem loga EFTCO na pozadí dokumentu s označením „originál" v bílém provedení a označením „copy" na žluté a modré kopii, a to takovým způsobem, že když bude dokument kopírován, tak EFTCO logo buď zmizí, nebo ztmavne, nebo bude rozmazané

ECD by měl mít předtištěno následující záhlaví:

 • logo EFTCO a odkaz na webové stránky
 • nejdůležitější název: European Cleaning Document -jedinečné číslo dokumentu začíná národním kódem
 • název, logo, tel. číslo a web-adresu národní asociace
 • kolonka 1: název, logo, web-adresa, tel. číslo čistící stanice (pozn. dle české legislativy Registrace ....?)
 • kolonka 2: referenční číslo zákazníka (nepovinné)
 • kolonka 3: sériové číslo nebo číslo objednávky čistící stanice
 • kolonka 4: název zákazníka a adresa. Pokud je k dispozici dostatek místa, může být uveden i kód zákazníka. V případě, že název firmy je neznámý, mělo by být uvedeno jméno řidiče.
 • kolonka 5: identifikační čísla vozidla a cisterny, kontejneru nebo IBC
 • kolonka 6: vlastnosti látky: kapalina, tuhá látka, chemikálie, potraviny (nepovinné)
 • kolonka 7: příští nakládka (nepovinné)
 • kolonka 8: identifikace předešlého nákladu (podle komor)
  • pro nebezpečné zboží: UN-číslo a název, obchodní název nebo chemický název
  • pro bezpečné zboží: obchodní nebo chemický název
 • kolonka 9: popis čistících prací (podle komor) pomocí čistících kódů EFTCO a tomu odpovídajícím postupům (nepovinné)
  • popis co bylo úspěšně vyčištěno
   • cisterna (komory)
   • příslušenství (hadice, čerpadla, výpustné potrubí...). Pro vyčištěné hadice uvádět identifikační číslo pokudje to možné.
   • použité čistící látky
   • použité čistící postupy
   • provedené testy
   • manipulace s odpady
   • nadstandard/extra
 • kolonka 10: dodatečně provedené práce, podle komor
 • kolonka 11: poznámky čistící stanice
 • kolonka 12: jméno osoby provádějící čištění (čistič) (nepovinné)
 • kolonka 13: datum a čas příjezdu (nepovinné), datum a čas ukončení čištění
  • Uvádět tuto formulaci: „The cleaning station and the driver confirm that above service(s) to clean the tank have been carried out (see EFTCO definition of „clean")." CZ: čisticí stanice a řidič potvrzují, že výše uvedené postupy byly při čištění tanku provedené (viz EFTCO definice „čistý")
 • kolonka 14: jméno a podpis osoby čistící stanice, která kontrolovala čištění
 • kolonka 15: jméno a podpis řidiče (nepovinné)

Poznámka: definice EFTCO „čistý" je následující: tank je uznán za čistý, když nejsou patrné stopy ani zápach po předešlém produktu, ani zápach po použitých čisticích prostředcích, zjišťováno kontrolou průlezem. Pokud se provádělo čištění podle specifických přání zákazníka a ty jsou rozdílné od definice clean/čistý, mělo by být poznamenáno v kolonce 11 pod poznámkou.

Vystavení ECD na čistící stanici

ECD se vystavuje na čistící stanici za použití tiskárny zapojené do počítače. Může se použítjehličková nebo laserová tiskárna.

V případě ručně dopisovaných oprav v dokumentu vytištěném na tiskárně, měl by tento být považován za neplatný. Ve výjimečných případech, porucha počítače, tiskárny, nebo počítačové sítě lze dokument doplnit/vypsat ručně. V tomto případě je nutné vyplnit všechny kolonky shodně jako u strojově tištěného dokumentu. Rukopis musí být snadno čitelný. Do poznámek (kolonka 11) uvést jasně a srozumitelně důvod ručního vyplnění/doplnění dokumentu. Pro identifikaci čisticí stanice je nutné doplnit ručně vyplněné/doplněné dokumenty razítkem stanice. Žádná další razítka by se neměla na dokumentu vyskytovat.